Župni Caritas
Pojavom demokracije u našoj domovini, Crkvi je dozvoljen javni humanitarno-karitativni rad, što je polučilo nastanak župnih Caritasa diljem domovine.
Neposredno pred Domovinski rat, nastaje mreža župnih Caritasa u Osječkom dekanatu pa tako počinje rad i našeg župnog Caritasa.
Zadaće su mu u početku bile briga za siromašne i potrebite župljane, a zatim pomoć prognanicima i izbjeglicama tijekom Domovinskog rata.
Danas župni Caritas uglavnom posvećuje pažnju pomoći ljudima u potrebi na teritoriju župe, animiranju vjernika za potrebite, edukaciji volontera, planiranju i provođenju karitativnih projekata, analizi stanja siromaštva u župnoj zajednici te drugim projektima i aktivnostima radi karitativnog služenja potrebitima.
Animator župnog Caritasa je gospodin Iris Kolarević koji je zamjenio dosadašnjeg dugogodišnjeg animatora gospodina Antuna Kladarića.